Kataster nehnuteľností

- kompletný servis na katastrálnom úrade

- kompletné právne služby v tejto oblasti

- geometrické plány na zameranie stavieb k vydaniu kolaudačného rozhodnutia

- geometrický plán na zameranie rozostavaných stavieb (k poskytnutiu úveru)

- geometrický plán na majetkoprávne vysporiadanie

- vytýčenie stavby, vlastníckych hraníc pozemkov

- geometrický plán na vyznačenie vecného bremena

- geometrický plán pre doplnenie v katastri o pozemok vedený dosiaľ v E-zjednotenej evidencií.

- geometrický plán na zlúčenie alebo rozdelenie pozemkov

- na majetkoprávne vysporiadanie

- na obnovenie pôvodných nehnuteľností

- práce v podrobnom polohovom bodovom poli

- identifikácia parciel

- zameranie do digitálnej mapy

- digitálne tematické mapy pre správne účely

- výkupový elaborát

- aktualizácia jestvujucich dokumentácii

- vyhotovenie účelových máp všetkých mierok

- digitalizácia a vektorizácia máp

- vytyčovacie práce