Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ:

GEOSPOL Košice, s.r.o., so sídlom Urbánkova 64, 040 01 Košice, IČO: 36 596 809

rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte. Osobným údajom a ich ochrane venuje náležitú pozornosť. Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či Ste klient, zmluvný partner, uchádzač o zamestnanie, zamestnanec, či bývalý zamestnanec. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov. Je pre nás dôležité, aby Ste pochopili, aké osobné údaje o Vás spracovávame a prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás žiadame, aby Ste si prečítali Vyhlásenia o ochrane súkromia, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou GEOSPOL Košice, s.r.o.,

Ak Ste objednávateľom služieb ako fyzická osoba napr. geometrické plány, vytyčovacie protokoly podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – objednávatelia služieb(FO).Ak Ste zmluvnými partnermi, dodávateľmi služieb prípadne zamestnancom našich zmluvných partnerov, dodávateľa služieb podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – zmluvní partneri a ich zamestnanci. Ak Ste zamestnancom, bývalým zamestnancom  podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnanci,bývalí zamestnanci. Ak Ste fyzická osoba ako zmluvná strana podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – zmluvy(FO).  Ak Ste s nami vo vzťahu dočasného zamestnania, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia –  dočasne pridelení zamestnanci. Ak Ste osoba majúca majetkovoprávny vzťah k pozemku, o ktorý má záujem iná právnická osoba podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – osoba majúca majetkovoprávny vzťah k pozemku.  Ak Ste s nami vo vzťahu ako účastník poistnej udalosti podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia –  poistné udalosti.  Ak Ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k Vašim osobným údajom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – ostatní.  Ak Ste štatutárnym orgánom, vlastníkom spoločnosti alebo bývalým štatutárnym orgánom alebo bývalým vlastníkom spoločnosti bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – agenda spoločnosti.  Ak Ste fyzická osoba prostredníctvom ktorej preukazujeme finančné a ekonomické postavenie ako aj technickú a odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – uchádzač VO. Ak si uplatníte práva dotknutej osoby bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – dotknutá osoba. Ak Ste fyzické osoby – zmluvní partneri, zamestnanci zmluvných partnerov, osoby, ktorým vznikla povinnosť úhrady, osoby, voči ktorým vznikla povinnosť úhrady, klienti, podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia_ účtovné doklady. Ak Ste fyzická osoba dlžník, voči ktorým Prevádzkovateľ preukazuje/uplatňuje/obhajuje právne nároky, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – právna agenda.

 

Ak nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak urobiť odoslaním správy na geospol (@) geospol.com, alebo prostredníctvom pošty na adresu GEOSPOL Košice, s.r.o., Urbánkova 64, 040 01 Košice.

Informácie o spracúvaní cookies nájdete v dokumente: Informácie o cookie.